Ing. Oldřich Nožička

Daňový poradce č. 181

Vyřeším vaše starosti s daněmi a účetnictvím!

Účetnictví a daňová evidence

Účetnictví a daňovou evidenci vedeme se spolupracovníky v komplexním účetním a ekonomickém software POHODA firmy STORMWARE s.r.o. z Jihlavy. Tento program je prověřen množstvím jeho uživatelů i řadou let, po které jim dobře slouží.

Účetnictví a daňová evidence - Ing. Oldřich Nožička

Běžnou variantou je vedení vaši účetní agendy dle „papírových“ podkladů vámi nám předaných. Je však možno také prostřednictvím vzdáleného přístupu po internetu účtovat ve vaší vlastní POHODĚ na počítačové síti přímo v sídle vaší firmy. Dalším způsobem je použití modulu POHODA Jazz, kdy na vašich počítačích sami zpracováváte například evidenci zásob, vystavování faktur, pokladnu apod., tyto podklady si pak my elektronicky stáhneme k nám, zaúčtujeme je a poté je zaúčtované zase elektronicky vrátíme zpět.

Co je předmětem vedení účetnictví a daňové evidence:

  • zpracování účtového rozvrhu (účetnictví) nebo předkontací (daňová evidence) dle zákonných ustanovení, potřeb a požadavků klienta
  • zaúčtování všech účetních případů z podkladů dodaných klientem (pokladna, banka, došlé a vydané faktury, ostatní závazky a pohledávky, mzdy, skladová evidence, majetek a drobný majetek, ...)
  • vedení povinných účetních knih v účetnictví (deníky, hlavní kniha, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů)
  • evidence příjmů a výdajů (peněžní deník), majetku a dluhů (závazky a pohledávky, hmotný a nehmotný majetek) v daňové evidenci
  • zpracování podkladů pro daň z přidané hodnoty (záznamní povinnost)
  • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
  • zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmů